آينه نت :

بعضي ها گوشي بازند

هفته نامه جديد الانتشار آيين نت در شماره اين هفته خود کاريکاتوري با عنوان "بعضي ها گوشي بازند"را که در آن به مسائل جامعه امروزي پرداخته ، بصورت طنز به تصوير کشيده است.