عصر ارتباط:

ماراتني که تمام نمي شود

" ماراتني که تمام نمي شود " عنوان خبر ديگري است که در شماره جديد هفته نامه عصر ارتباط منتشر شده و در آن به بحث اعلام زمان نهايي خصوصي سازي مخابرات از سوي مسوولان مخابراتي اشاره شده است .