عصر ارتباط:

آئين نامه نيامد

" آئين نامه نيامد " عنوان خبر ديگري است که در شماره جديد هفته نامه عصر ارتباط منتشر شده و دراين مطلب به بررسي وضعيت اپراتور سوم پرداخته شده است .