عصر ارتباط:

خدمات فقط براي بعضي ها

هفته نامه عصر ارتباط در شماره جديد خود همچنين خبر ديگري با عنوان " خدمات فقط براي بعضي ها " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث آمده است که ارسال و دريافت پيامک فارسي فقط براي مشترکان دائمي همراه اول ممکن است .