چهل يكمين شماره ماهنامه تلفن همراه منتشر شد

فارس- ماهنامه تلفن همراه در چهل و يكمين شماره خود مطالبي در خصوص واكنش امامان جمعه برخي شهرهاي كشورو نيز معاون قوه قضائيه به وضعيت بازار تلفن همراه منتشركرد .

   به گزارش فارس ، در اين شماره مطالب ديگري از جمله گزارشي از عرضه گوشي هاي چندين ميليون توماني در بازار تهران ، خط قرمز هاي پيامك ، دل نگراني مسولان و بررسي معايب و محاسن نرم افزار پيامك فارسي و مطالب متنوع ديگري به چشم مي خورد .
ماهنامه تلفن همراه تنها ماهنامه تخصصي داراي مجوز انتشار در حوزه تلفن همراه كشور است كه بطور منظم ابتداي هر ماه منتشر و با گستره سراسري درروزنامه فروشي هاي سطح كشور عرضه مي شود .