معاون سازمان تنظيم مقررات:

شبکه هاي تلفن همراه براساس شاخص هاي تعريف شده، ارزيابي مي شوند

موبنا- معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات گفت:شبکه هاي تلفن همراه کشور ، براساس شاخص هاي تعريف شده از سوي رگولاتوري ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند .

لطف الله سبوحي در گفت وگو با خبرنگار موبنا در خصوص الزام اپراتورهاي تلفن همراه به ارايه SLA (  ( Service Level Agreementبه مشترکان، اظهار داشت: تدوين توافقنامه سطح خدمات (  (SLAمختص هر اپراتور و مشترک، در دستور کار سازمان تنظيم مقررات نيست، اما در صورتي که هر اپراتور بخواهد به طور مجزا به مشترکان خود SLA بدهد، از نظر رگولاتوري مانعي وجود ندارد.
وي گفت: در پروانه هاي صادر شده براي اپراتورهاي تلفن همراه کشور ، پارامترهاي کيفي شبکه ،تعريف شده که اپراتورها موظف به اجراي آن خواهند بود و رگولاتوري نيز موظف به ارزيابي اجراي اين پارامترها است.
مهندس سبوحي با تاکيد بر اين که از طرف رگولاتوري پارامترهاي کلي کيفيت شبکه سنجيده مي شود و چنانچه اپراتورها به اين حد از پارامترهاي تعريف شده دست نيابند ، مشمول جريمه خواهند شد، يادآور شد: شاخص هاي کيفي و کمي شبکه تلفن همراه به صورت کلي ارزيابي مي شود و در پروانه فعاليت هر اپراتور نيز ديده شده است.
به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات، در پروانه فعاليت شروع به کار اپراتورها فرمت کلي قرارداد با مشترکان ديده شده است که طبق آن بايد به مشترکان سرويس داده شود اما اين به معناي تعريف سطح دسترسي جداگانه براي هر مشترک ( SLA) نيست.
آيين نامه SLA تلفن همراه قوانين مابين اپراتور و مشترک را شفاف سازي مي کند و طبق اين توافقنامه ، اپراتور بايد نسبت به خدماتي که به کاربران ارائه مي کند، پاسخگو باشد و مشترک نيز براي استفاده از آن سرويس ، تعهداتي را بپذيرد.
اين قرارداد ، ارائه خدمات مناسب به مشتركان به صورت فراگير و برنامه ريزي شده را امکان پذير کرده و حق و حقوق مشترک نيز در موارد مختلف آن ديده مي شود.
اين توافقنامه در تمامي دسترسي هاي ارتباطي همچون ديتا ، تلفن ثابت و همراه قابل ارائه بوده، اما در کشور ما تاکنون هيچ يک از اين موارد رعايت نشده است.
به اعتقاد کارشناسان به دليل وجود مشکلات کيفي شبکه، تدوين آيين نامه SLA تلفن همراه يکي از موارد الزامي است که اپراتورها بايد به آن عمل کنند.
128/ 14