چهل يکمين شماره ماهنامه تلفن همراه منتشر کرد :

اعتراض معاون قوه قضائيه و امامان جمعه برخي شهرهابه وضعيت بازار موبايل در کشور

ماهنامه تلفن همراه در چهل و يکمين شماره خود مطالبي در خصوص واکنش امامان جمعه برخي شهرهاي کشورو نيز معاون قوه قضائيه به وضعيت بازار تلفن همراه منتشرکرد .

به گزارش موبنا ، در اين شماره مطالب ديگري از جمله گزارشي از عرضه گوشي هاي چندين ميليون توماني در بازار تهران ، خط قرمز هاي پيامک ، دل نگراني مسولان و بررسي معايب و محاسن نرم افزار پيامک فارسي و  مطالب متنوع ديگري به چشم مي خورد .
ماهنامه تلفن همراه تنها ماهنامه تخصصي داراي مجوز انتشار در حوزه تلفن همراه کشور است که بطور منظم ابتداي هر ماه منتشر و با گستره سراسري درروزنامه فروشي هاي سطح کشور عرضه مي شود .