در پايان ژوئن2007ميلادي:

تعداد کاربران برزيلي به بيش از 133.2ميليون نفر رسيد

موبنا-تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد، تعداد کاربران تلفن همراه برزيل تا پايان ماه ژوئن سال جاري به 133ميليون و 200هزار نفر رسيد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،اين گزارش در ادامه تعداد کل کاربران اضافه شده تنها در ماه ژوئن را با 1.9درصد افزايش نسبت به ماه مي همين سال ، دو ميليون و600هزار نفراعلام کرد.
در اين گزارش از “ويوو”،”تيم” و “کلارو” به عنوان سه اپراتور موجود دربرزيل نام برده است که ويووبا بيش از34ميليون کاربر تا پايان مارس 2008 ميلادي رتبه اول را در بين کاربران اين کشور به خود اختصاص داده است.
سهامداران اصلي ويوو، تلفنيکا اسپانيا و تلکام پرتقال هستند که هر کدام به طور برابر 50درصد سهم اين اپراتور را در اختيار دارند.
رتبه دوم اپراتورهاي اين کشور در اختيار تيم است که تا پايان مارس 2008ميلادي بيش از 32ميليون کاربر داشته است.سهامدار اصلي اين اپراتور تلکام ايتاليا است.
کلارو با 31ميليون و 182هزار کاربر اپراتور سوم اين کشور  و سهامدار اصلي آن امريکن مويل مکزيک است.
 اين خبر آمار دقيقي در مورد اينکه هر کدام از اپراتورها در ماه ژوئن چه تعداد به کاربرانشان اضافه شده است، منتشر نکرده است.
134/