خراسان:

انتقاد يک مشترک

روزنامه خراسان در شماره امروز خود قدرداني يک مشترک همراه اول را در خصوص دريافت سيم کارت خود درج کرده است .