با برگزاري يک کارگاه آموزشي

تعهدات آموزشي سال 2008 وزارت ارتباطات به ITU شهريور ماه به پايان مي‌رسد

مهر-سرپرست دانشکده علمي کاربردي پست و مخابرات گفت: پنجمين کارگاه آموزشي تخصيص فرکانس براي سرويسهاي 2000 IMT و تجارت طيف با همکاري اتحاديه جهاني مخابرات برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر حسني صدر افزود: کارگاه آموزشي تخصيص فرکانس براي سرويسهاي 2000 IMT و تجارت طيف ( Spectrum Allocation for IMT 2000 services and Spectrum Trading ) به ميزباني ايران به مدت 4 روز از 5 شهريور ماه در مجتمع بين المللي آموزشي و پژوهشي فولاد شهر اصفهان برگزار مي‌شود.
وي گفت: در اين دوره که مديران و کارشناسان ICT کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه شرکت دارند، مدرسان مربوط از وزارت ارتباطات و ITU (اتحاديه بين المللي ارتباطات) نيز حضور خواهند داشت.
دکتر حسني‌صدر خاطرنشان کرد: با انجام اين دوره تعهدات وزارت ارتباطات به ITU (اتحاديه بين المللي ارتباطات) در سال 2008 به پايان مي‌رسد.
مدير کل مرکز آموزش شرکت مخابرات ايران گفت: برنامه‌ سال 2009 را همزمان با تشکيل کميته مديريتي ITU (اتحاديه بين المللي ارتباطات) در آبان ماه سال جاري در تايلند ارائه کرده و پس از تصويب در کميته مذکور در ايران اجرا مي کنيم.