خراسان :

انتقاد يک مشترک

روزنامه خراسان در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص خرج هزينه هاي سنگين براي نرم افزار ناقص ارسال پيام کوتاه منتشر کرده است.