اعتماد ملي :

باخت صنعت به بازي تعرفه ها در دولت

روزنامه اعتماد ملي در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " باخت صنعت به بازي تعرفه ها در دولت " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث مشکلات توليد کنندگان گوشي و متوقف شدن وعده توليد شش ميليون گوشي همراه پس از دو سال اشاره شده است .