راه مردم :

انتقاد يک مشترک

روزنامه راه مردم در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص عدم امکان برقراري ارتباط با تلفن هاي همراه دولتي درج کرده است .