راه اندازي 4 پروژهWLL-GSM در اصفهان

شرکت مخابرات ايران

در ادامه اجراي طرح توسعه شبكه مخابرات روستايي كشور و بهره مند ساختن هر چه بيشتر هموطنان روستايي از مزاياي ارتباطات تلفني كه به ميزان قابل ملاحظه اي بر مناسبتهاي اقتصادي ـ اجتماعي آنان تأثير خواهد گذاشت ؛ چهار پروژه GSM روستايي از طريق (WLL-GSM) در روستاي كچورستاق از توابع اردستان و روستاهاي تينارت ، محمدآباد قهاب و هرند واقع در استان اصفهان ، تأسيس و راه اندازي شد .